Finalitat

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de la Sra. CRISTINA CASAS VERDS, amb NIF 46581927G farmacèutica titular de l’oficina de farmàcia número 1325 situada al C/ Soledat 119,08700 Igualada. Les dades personals es tracten en base al seu consentiment i amb la finalitat de gestionar la compra de productes de parafarmàcia on-line, sense que en cap cas les dades relatives a la seva salut puguin ser objecte de tractament per a finalitats comercials o publicitàries.